תשתיות לקידום מדיניות רגולציה חכמה

לרגולציה יש תפקיד חיוני בקידום ובהגנה על אינטרסים ציבוריים, אך כאשר היא אינה מיטבית היא עלולה להיות לא אפקטיבית דיה בהגנה על אינטרסים אלו, וכן לגרום להשלכות בלתי רצויות כהצטברות של נטל רגולטורי עודף המתבטא בעלויות על המשק, פגיעה בעסקים קטנים ובינוניים שמתקשים לפלס את דרכם בסבך הרגולציה, חוסר ודאות וחוסר יציבות לעסקים ולממשלה, ופגיעה באינטרסים ציבוריים נוספים כדוגמת פגיעה בתחרותיות, הגברת הריכוזיות והעלאת יוקר המחייה.
במסגרת מחקר משווה שנערך על ידנו, התגלה כי שש מדינות מהמובילות בעולם במדיניות רגולציה – בריטניה, אוסטרליה, קנדה, ארה"ב, גרמניה וקוריאה הדרומית – יצרו לאורך השנים מעטפת חקיקתית משמעותית אשר עיגנה היבטים רבים של מדיניות הרגולציה.  ברבות מהמדינות שנבחנו במחקר המשווה, המניע לקידום הנושא ואימוצו בחקיקה היה משבר כלכלי שדחף לניהול מושכל יותר של מדיניות הרגולציה שיסייע להאצת המשק ופיתוח הכלכלה. כפי שמדינות למדו לנהל את המדיניות התקציבית שלהן, לומדות המדינות המתקדמות בשלושת העשורים האחרונים לנהל בצורה טובה יותר ומושכלת יותר את מדיניות הרגולציה.
במדינת ישראל, מדיניות הרגולציה אומצה באופן רשמי רק בשנת 2014 במסגרת החלטת ממשלה מס' 2118 מיום 22.10.2014. בהחלטה זו, הוחלט בין היתר "להטיל על משרד ראש הממשלה, בסיוע משרד המשפטים, לפרסם תזכיר חוק 'הערכת השפעות רגולציה', אולם, עד היום האפשרות לעגן את מדיניות הרגולציה בחקיקה בישראל לא נדונה באופן סדור.

אנו מזמינים קבלת התייחסויות לשאלה האם וכיצד נכון לעגן בחקיקה בישראל את הנושאים הבאים:

ברבות מהמדינות שנבחנו, עוגנו בחקיקת המסגרת לרגולציה היבטים שונים של תהליך קביעת רגולציה חדשה, כגון: העקרונות המנחים בקביעת רגולציה; החובה לשקול את עלויות הציות לרגולציה לצד התכליות המוגנות; חובות שקיפות ופרסום רגולציה; מנגנון המייעל ומקל על רגולטורים המעוניינים לאמץ סטנדרטים בינ"ל במקומות המתאימים; ומנגנון המייעל ומקל על רגולטורים המעוניינים לערוך ניסויים לשם קידום הקלות רגולטוריות לעידוד חדשנות ונסיינות רגולטורית.
בחינת המקרים בהם ניתן לייעל את המערכת באמצעות היפוך ברירות המחדל, כמו למשל בחינת האפשרות לאמץ מנגנון מפורט ומאוזן של אישור בשתיקה אשר קובע מצבים בהם אי-מענה של רגולטור כמוהו כהסכמה המתירה לבצע את הפעילות המבוקשת.
מיסוד והסמכת גוף מרכזי לפקח על מדיניות הרגולציה (ROB – Regulatory Oversight Body). שיהיה אמון על הפיקוח על הרגולציה בישראל. ROB שכזה יוכל למלא חמישה תפקידים מרכזיים – כהגדרתם בהמלצות ה-OECD (ראה מסמכים מצורפים):
    • בקרה על "זרם" הרגולציה החדשה עריכת בקרה על איכות התהליכים במסגרתם נקבעת רגולציה חדשה, בדגש על בדיקה מתודולוגית של תהליך קבלת ההחלטות
    • בקרה על "מלאי" הרגולציה הקיימת עריכת בקרה על איכות התוכן של מלאי הרגולציה הקיימת על מנת לקדם תהליכי הפחתת נטל ביורוקרטי ורגולטורי ומדיניות רגולציה חכמה.
    • בקרה על המערכת הרגולטורית עריכת בקרה על איכות המערכת הרגולטורית כמכלול. בכלל זאת ניתן לשקול חלופות שונות של סמכויות ותחומי אחריות המקובלים במדינות שונות בעולם.
    • קידום תכנון ותיאום בין רגולטורים קידום והבטחת שיתוף פעולה בין רגולטורים למניעת כפל רגולציה, קידום גישה ממשלתית אחידה לאיכות הרגולציה ועידוד לאימוץ רך של כלי רגולציה חכמה בכל שלבי קביעת המדיניות.
    • בניית מסוגלות מערכתית הנחיה, הכשרה וייעוץ שוטף לכלל הרגולטורים לקידום מדיניות רגולציה חכמה באמצעות פרסום מדריכים, הנחיות, וביצוע הכשרות והדרכות.
המגזר העסקי בישראל נדרש להתמודד בכל שנה עם היקף משמעותי של שינויים רגולטוריים. השינויים באים לידי ביטוי בין היתר, בשינוי חקיקה, בהוראות חדשות ושינויי נהלים או בשינוי פרטני ברישיון  או היתר של העסק. שינויים אלו מכבידים על המגזר העסקי אשר נדרש הן לעקוב ולהיערך לפעול על בסיס הרגולציה החדשה והן בעלויות הציות הנגזרות מיישום השינויים בפועל.
בעת ולאחר משבר כלכלי, יש חשיבות לכך שהמגזר העסקי יתמקד בפיתוח הפעילות העסקית ויבצע השקעות תומכות פריון וצמיחה.
במסגרת עבודת הצוות, נבחנים מספר צעדים, אשר מטרתם להקל על המגזר העסקי ולהעניק לו יציבות וודאות למשך תקופה קצובה, אשר במהלכה הוא יוכל להתמקד בשיקום ופיתוח הפעילות העסקית:
צעד 1 – השהיית הכניסה לתוקף של דרישות רגולטוריות חדשות
צעד 2 – הגבלת השינויים שניתן יהיה לבצע ברישיונות קיימים
צעד 3 – דחיית מועד ביצוען של השקעות משמעותיות הנדרשות מכוח הרישיון של העסק

מה דעתך על צעדים אלו ומה נדרש לעשות כדי להבטיח את יישומם באופן מוצלח?

ניירות עמדה יש להגיש לאתר התזכירים הממשלתי כאן (או מי שמעדיף יכול לשלוח ישירות לכתובת הדוא"ל regulation@pmo.gov.il)
עד ליום ה- 18 באפריל 2021
במידה ותרצה/י להשתתף בהיוועצות שנקיים בהמשך בנושא זה אנא מלא/י את פרטיך:
תודה על הזמן שהשקעת,
צוות מדיניות רגולציה
ביעוץ, סיוע ופיתוח: