אשכול המפרץ - פורום בין מגזרי - קול קורא

אשכול המפרץ - פורום בין מגזרי - קול קורא

רצינו לעדכן אותך שאשכול המפרץ הוקם לאחרונה ובימים אלה מתניע את פעילותו.
אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו. האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות מקומיות שכנות במטרה להביא ל:
   • אספקה משותפת ויעילה של שירותים מוניציפאליים על ידי איגום משאבים וניצול יתרון לגודל.
   • שיפור באיכות חייהם של התושבים על ידי העלאת רמת השירות וצמצום הפערים.
   • הנגשת שירותים חדשים ומותאמים לפריפריה ולרשויות קטנות; פיתוח אזורי על ידי הובלה ותכלול של מהלכים משותפים בין רשויות האשכול

באשכול חברות הרשויות המקומיות הבאות:

   • עיריות: טירת כרמל, יקנעם, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית ים, קריית מוצקין, נשר, שפרעם,
    תמרה
   • מועצות מקומיות: אעבלין, ביר אל מכסור, דלית אל כרמל, קריית טבעון, עוספיא, רכסים
   • מועצות אזוריות: זבולון

טרום היציאה לדרך והגדרת אסטרטגית הפעולה שלנו, הגדרנו שלש מטרות כחלק מחזון משותף:

   • חיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של הרשויות החברות באשכול והתושבים החיים בהן.
   • פעולה של האשכול בגישה עסקית-כלכלית שתקדם מנופים כלכליים, חברתיים ותרבותיים-חינוכיים
    לאזור כולו.
   • ביסוס האשכול על ערכים של שותפות, שוויון ורב תרבותיות
   • מטרות נוספות שיוגדרו בהמשך בתהליך משתף

בימים אלו, התכוונו לבצע תהליך תכנון אסטרטגי רחב להגדרת התוכנית האסטרטגית של האשכול ובכלל
זה, חזון, ערכים ועקרונות פעולה, לצד מטרות, נושאי ליבה לעיסוק והגדרת מנגנוני פעולה קבועים.

בשל המציאות שנוצרה לאור מגפת הקורונה החלטנו להניע בעת הזו עשייה לקידום התמודדות אזורית עם משבר הקורונה והשפעותיו.

כחלק מתפיסת השותפות בה אנו דוגלים ומתוך הבנה כי התמודדות במשבר ויציאה ממנו מחייבת שותפות בין
מגזרית, אנו מתניעים פורום בין מגזרי אזורי לקידום ההתמודדות עם משבר הקורונה וההתאוששות ממשבר
זה.

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ

קול קורא לגופים, ארגונים ואנשי עסקים להצטרף לפורום הבין-מגזרי:

קידום התמודדות אזורית עם משבר הקורונה והשפעותיו

איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ (להלן: "האשכול") מזמין בזאת גופים וארגונים הנמנים על החברה האזרחית (המגזר השלישי) ועל המגזר העסקי הפועל להשגת מטרות ציבוריות, להגיש בקשות להצטרפות לפורום הבין-מגזרי האזורי.

בדומה למנגנון השולחן העגול הפועל מטעם משרד ראש הממשלה ברמה הלאומית, בחרנו להקים פורום אזורי, במתוכנת דומה המתבססת על מסמכי המסגרת של השולחן העגול הבין מגזרי במשרד ראש הממשלה הפועל בשותפות של המגזר הציבורי, המגזר השלישי והמגזר העסקי הפועל להשגת מטרות ציבוריות. 

בדומה לשולחן העגול, הפורום הבין-מגזרי של רשויות המפרץ יהווה את הפלטפורמה האזורית, לכינון ולניהול השיח בין שלושת המגזרים אשר ייוצגו בו באופן שווה – 9 נציגים לכל מגזר ובסה"כ 27 חברים קבועים.

את השולחן מוביל צוות בראשות מנכ"ל האשכול, מר אהרון אזולאי, המשמש גם כמזכיר הפורום. מר סימון אלפסי, ראש עיריית יקנעם, מכהן כיו"ר מטעם הרשויות המקומיות ולצידו יושבי ראש שותפים: יו"ר המגזר העסקי ויו"ר המגזר השלישי.

מטרות השיח הבין מגזרי של האשכול, הן:

  • קידום מטרות ציבוריות-חברתיות אזוריות בתחומים שונים, באמצעות שיתופי פעולה בין-מגזריים.
  • חיזוק שיתוף הפעולה האזורי וביסוס מערכת היחסים בין המגזר הציבורי, המגזר העסקי הפועל למטרות ציבוריות והמגזר השלישי.
  • קידום מסגרת להידברות ושיח בין-מגזרי המבוססים על תרבות של הבנה, שותפות והסכמה.
  • מטרות נוספות יוגדרו על ידי הפורום הבין-מגזרי בהמשך.

בימים אלה מוקם הפורום והוא יהווה גם פלטפורמה ראשונה לפורום שכזה ברמה המוניציפלית/אזורית. לשם כך מוזמנים גופים וארגונים מהמגזר השלישי ומהמגזר העסקי הפועל להשגת מטרות ציבוריות ואנשי עסקים הפעילים בתחום הפילנתרופיה, המעוניינים לקחת חלק בשיח הבין מגזרי, להגיש את מועמדותם. דגש יינתן לייצוג הזיקה והממשקים לרמה האזורית בה פועל האשכול. יש לציין, כי החברות בפורום היא ארגונית (למעט ביחס לאנשי העסקים הפעילים בתחום הפילנתרופיה או בנסיבות מיוחדות), אך המינוי הינו אישי לעומדים בראש הארגונים. 

יודגש, כי החברות בפורום האזורי מחייבת השתתפות בלפחות ארבעה מפגשים בשנה, וככלל על המועמדים להיות בעלי נכונות לפעילות במשך תקופת כהונה רציפה של שלוש שנים, בכפוף להמשך פעילותם בארגון שאותו הם מייצגים. כמו כן, מצופה מן החברים להשתתף ולקדם דיונים בנושאים אשר על סדר היום של השולחן, גם במסגרת מעגלי שיח עם קבוצות המשתייכות למגזר שממנו מגיע המועמד. זאת על מנת להרחיב את מעגלי השותפים לדיוני השולחן ולהעשיר את דיוניו. ההשתתפות בפורום הינה על בסיס וולונטרי.

נציין עוד, כי בשל המציאות שנוצרה לאור מגפת הקורונה, יתמקד הפורום בעת הזו בעשייה לקידום התמודדות אזורית עם משבר הקורונה והשפעותיו.

תהליך המיון ייערך על-פי עקרונות ההליך ולפי מפת הייצוגים של הרכב הפורום וכן ישמש ליצירת עתודות לצוותי עבודה ומסגרות שיח נוספות. תהליך ההתאמה והשיבוץ יתבצע על ידי ועדה מייעצת לפורום האזורי.

בקשות להצטרפות יש למלא בטופס בהמשך העמוד.

לאור החגים והעניין הרב הוחלט להאריך את מועד ההגשה. המועד האחרון המעודכן להגשת בקשות – 02/06/2020. יש לציין, כי בקשות שיוגשו לאחר מועד זה ייפסלו. כמו כן, הגשת הבקשה תקפה לתהליך חילוף אחד ובעתיד יתבקשו הארגונים המעוניינים לחזור ולהציע את מועמדותם להגיש בקשתם בשנית, בהתאם לכללי החילופים שיהיו רלבנטיים באותו מועד. 

בסיוע ויעוץ

בסיוע ויעוץ